ELS DRETS HUMANS

De Lledonerwiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

INTRODUCCIÓ

Orígens de la declaració Universal dels Drets Humans

Rellevància i influència

LES TRES GENERACIONS DE DRETS HUMANS

Característiques dels drets humans

Primera generació: els drets de la llibertat. L'estat de dret

Segona generació: els drets de la igualtat. L'estat social de dret

Tercera generació: els drets de la solidaritat

ARTICLES DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS

LLISTAT DE DRETS UNIVERSALS

 • Article 1: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciència, han de comportar-se fraternalmente els uns amb els altres. --Yadrover92 16:30, 21 febr 2008 (CET)
 • Article 2: Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de totes les llibertats que aquesta declaració proclama, sense cap distinció de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d'opinió pública o d'altra mena, d'origen nacional o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra classe. Hom no farà tampoc cap distinció fonamentada en l'estatus polític, administratiu i internacional del país o territori del qual depengui jurídicament la persona, tant si es tracta d'un país o territori independent, com si està sota la tutela, encara que no sigui autònom o que estigui sotmès a qualsevol limitació de sobirania. --Valcina91 18:04, 28 febr 2008 (CET)
 • Article 3: Tota persona te dret a la vida, a la llibertat i a la proteccio de la seva persona.--pcalzado90 19:31, 2 març 2008 (CET)
 • Article 4: Ningú no serà sotmès a esclavitud servitud : l'esclavitud i el trafic de esclaus són prohibits en totes llurs formes.--Mcañas91 20:07, 2 març 2008 (CET)
 • Article 5: Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.----Xcovas92 22:23, 22 febr 2008 (CET)
 • Article 6: Tot ser humà té dret, pertot arreu, al reconeixement de la seua personalitat jurídica.--Pedro Luis 16:23, 26 febr 2008 (CET)
 • Article 7
 • Article 8: Tota persona té dret a un recurs efectiu, davant els tribunals nacionals competents, que l'empari contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei.--Me Grimalt 20:30, 28 febr 2008 (CET)
 • Article 9:Ningú no podrà ser arbitràriament detingut, pres ni desterrat.--C huerta
 • Article 10:Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinació dels seus drets i obligacions o per a l'examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal. --Toliver15 19:17, 26 febr 2008 (CET)
 • Article 11:

1.Tots els acusats d'un delicte tenen el dret que es presumeixi la seva innocència fins que no es provi la seva culpabilitat segons la llei en un judici públic, en què se li hagin assegurat totes les garanties necessàries per a la seva defensa.

2.Ningú no pot ser condemnat per actes o omissions que en el moment que varen ésser comesos no eren delictius segons el dret nacional o internacional. Tampoc no es pot imposar cap pena superior a l'aplicable en el moment de cometre el delicte. --Cpomar92 16:53, 21 febr 2008 (CET)

 • Article 12:Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva família, el seu domicili o la seva correspondència, ni d'atacs al seu honor i reputació. Tothom té dret a la protecció de la llei contra tals intromissions o atacs.--Trigo92 21:09, 28 febr 2008 (CET)
 • Article 13
 • Article 14:

1.En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se'n. 2.Aquest dret no podrà ser invocat contra una persecució veritablement originada per delictes comuns o per actes oposats als objectius i principis de les Nacions Unides.--Mdmsevilla92 20:58, 26 febr 2008 (CET)

 • Article 15

1. Tota persona té dret a una nacionalitat.

2. A ningú no es privarà arbitràriament de la seua nacionalitat ni del dret a canviar de nacionalitat.--Strobat92 20:29, 2 març 2008 (CET)

 • Article 16
 • Article 17
 • Article 18:Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, així com la llibertat de manifestar la seva religió o la seva creença, individual i col·lectivament, tant en públic com en privat, per l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança. --Tbellido92 21:34, 26 febr 2008 (CET)
 • Article 19:Tot individu te dret a la llibertat d'opinió i d'expresió, awuest dret inclueix el de no ser molestat a causa de les teves opinions, el d'investigar i reber informacions i opinions, i difondrer-les, sense limitacions de fronteres, a traves de qualsevol mitja d'expresió.--Mcaldentey92 18:04, 25 febr 2008 (CET)
 • Article 20:Tota persona te dret a la llibertat de reunió y de associació pacífiques.

Ningú podrar ser obligat a preteneixer a una associació.--Jenifer 21:40, 22 febr 2008 (CET)

 • Article 21:

1-Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement elegits. 2-Tota persona té dret, en condicions d'igualtat, a accedir a les funcions públiques del seu país. 3-La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat; aquesta voluntat ha d'expressar-se mitjançant eleccions autèntiques, que hauran de fer-se periòdicament per sufragi universal i igual i per vot secret o per altre procediment equivalent que garanteixi la llibertat del vot. --Jerlenkamper 22:24, 27 febr 2008 (CET)

 • Article 22:
 • Article 23:

1. Tota persona te dret al treball, a la lliure elecció del seu treball, a condicions equitatives i satisfactories de treball i a la protecció contra el desempleix. 2. Tota persona te dret, sense discriminació alguna, al mateix salari per treball mateix. 3. Tota persona que treballa te dret a una remuneració equitativa i satisfactoria, que li aseguri, així com a la seva familia, una existencia conforme a la dignitat humana i que será completada, en cas necesari, per qualsevol altre mig de protecció social.--amanda 15:58, 25 febr 2008 (CET)

 • Article 24: Tota persona té dret al descans, al gaudi del temps lliure, a una limitació raonable de la durada del treball i a vacances periòdiques pagades. --Alopez92 18:01, 25 febr 2008 (CET)
 • Article 25: Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar, i especialment l'alimentació, el vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris; té així mateix dret a les assegurances en cas d'atur, malaltia, invalidesa, vellesa o altres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seva voluntat. (Marcel Lozano)
 • Article 26:

1.Tota persona té dret a l'educació. L'educació deu ser gratuïta, al menys en allò concernent a la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. La instrucció tècnica i professional haurà de ser generalitzada; l'accés als estudis superiors serà igual per a tots, en funció dels mèrits respectius.

2. L'educació tindrà per objecte el ple desenrotllament de la personalitat humana i l'enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; afavorirà la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i tots els grups ètnics o religiosos; i promourà el desenrotllament de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.

3. Els pares tindran dret preferent a escollir el tipus d'educació que haurà de donar-se als seus fills..--Mmas92 20:11, 25 febr 2008 (CET)

 • Article 27

1. Tota persona té dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la comunitat, a difrutar de les arts i a participar en el progrès científic i en els beneficis que d'ell resulten.

2.Tota persona té dret a la protecció dels interesos morals i materials que li corresponguin per raó de les produccions científiques, literàries o artístiques de que sigui tutora. --Amembrilla91 17:18, 27 febr 2008 (CET)

 • Article 28
 • Article 29:Tota persona té deures envers la comunitat,ja que només en aquesta li és possible el lliure i ple de desenvolupament de la seva personalitat.En l'exercici dels drets i de les llibertats, tothom estarà sotmés només a les limitacions establertes per la llei i únicament amb la finalitat d'assegurar el reconeixament i els respecte deguts als drets i llibertats dels altres i de complir les justes exigències de la moral, l'ordre públic i del benestar general en una societat democràtica.Aquests drets i llibertats mai no podran ser exercits en oposició als objectius i principis de les Nacinos Unides--Ilhamradi91 21:26, 22 febr 2008 (CET)
 • Article 30:

Res d'aquesta declaració podrà interpretar-se en el sentit que confereix dret algun a l'Estat, a un grup o a una persona, per a emprendre i desenvolupar activitats o realitzar actes pendents a la supressió de qualsevol dels drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració.--Mrigo92 16:26, 27 febr 2008 (CET)

CLASSIFICACIÓ

Declaració de principis

La defensa de les llibertats

Garanties jurídiques

Els drets polítics

Els drets socioculturals

Els drets socioeconòmics

Deures i advertiments

EL RESPECTE DELS DRETS HUMANS ARREU DEL MÓN

Anàlisi de cada un dels articles i la repercussió social

(Interessant recollir informació de la premsa)

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

ORGANITZACIONS I ASSOCIACIONS ARREU DEL MÓN

Iniciatives ciutadanes: Les ONG. Funcions, estructura i àmbit d'actuació

Agències especialitzades: ONU, FAO, UNESCO, OIT. Àmbit d'actuació, estructura i funcions

Organitzacions solidàries: Mans unides, Oxfam Internacional-Intermon, Ajuda en acció, Càritas, etc.

BIBLIOGRAFIA

Llibres consultats

Llocs webs consultats

Premsa online utilitzada

Autors de les imatges

Eines de l'usuari